eBook หมวดที่ 5 (กฎหมายสาธารณสุขและด้านกฎหมายอื่น/จรรยาบรรณวิชาชีพ/บริหารสาธารณสุขฯ)

eBook หมวดที่ 5 (กฎหมายสาธารณสุขและด้านกฎหมายอื่น/จรรยาบรรณวิชาชีพ/บริหารสาธารณสุขฯ)

1 ม.ค. 2513 อยู่ใน สื่อเอกสาร

eBook เอกสารหมวดที่ 5

ดาวน์โหลด

1.หมวด 5-1.กฎหมายสาธารณสุขและด้านกฎหมายอื่นๆ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

2.หมวด 5-2.หมวด5_2.จรรยาบรรณวิชาชีพ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

2.หมวด5_3.บริหารสาธารณสุขฯ หน้า 464-508 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

2.หมวด5_3.บริหารสาธารณสุขฯ หน้า 509-553 คลิกดาวน์โหลดเอกสารบทเรียนล่าสุด

eBook หมวดที่ 5 (กฎหมายสาธารณสุขและด้านกฎหมายอื่น/จรรยาบรรณวิชาชีพ/บริหารสาธารณสุขฯ)
21 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อเอกสาร
eBook หมวดที่ 4 (อนามัยสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัย)
21 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อเอกสาร
eBook หมวดที่ 3 (ตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้นฯ)
21 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อเอกสาร
eBook หมวดที่ 2 (ระบาดวิทยา/สถิติ และวิจัยด้านสาธารณสุข)
21 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อเอกสาร
eBook หมวดที่ 1 (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/อนามัยชุมชน)
18 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อเอกสาร
หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 4 6
18 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อวิดีโอ
หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 3 6
18 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อวิดีโอ
หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 2 6
18 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อวิดีโอ
หมวดที่ 3 กลุ่มตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น
17 ก.ย. 2561 อยู่ใน สื่อวิดีโอ
หมวดที่ 2 ระบาดวิทยา การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 1-6
29 พ.ย. 2560 อยู่ใน สื่อวิดีโอ